Mediacje i spory

Dzięki wielu rozwiązanym sporom, wiemy że do każdego z nich należy podchodzić indywidualnie. Szukając rozwiązania patrzymy perspektywicznie i skupiamy się na końcowym efekcie, a nie tylko na następnym kroku.

Jeśli Państwa kontrahent nie wywiązuje się z umowy lub twierdzi, że to Państwo nie wywiązują się z kontraktu; jeśli zarzucono Państwu łamanie prawa lub ktoś łamie prawo na Państwa szkodę, w oparciu o doświadczenie z kilkuset procesów, możemy Państwu pomóc zarówno na etapie negocjacji przedprocesowych, mediacji czy wreszcie – jeśli to okaże się nieuniknione – w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym czy arbitrażowym. Prowadzimy szerokie spektrum sporów sądowych między innymi o zapłatę, o ustalenie, z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

Jeśli Państwa przeciwnik po przegranym procesie uchyla się od zaspokojenia długów wyzbywając się majątku, lub jeśli Państwo zarzucono udział w procederze ukrywania majątku przed wierzycielami, możemy Państwa reprezentować w postępowaniach z tym związanych, zwłaszcza w sprawie tak zwanej skargi pauliańskiej.

Prowadzimy również spory korporacyjne, w szczególności: o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, o wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki, dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce. Reprezentujemy również klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej długi.

Dodatkowo specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów wspólników. Reprezentujemy naszych Klientów także w sytuacjach, gdy:

- są mniejszościowym wspólnikiem i ich prawa nie są respektowane,
- są większościowym wspólnikiem w spółce, której działalność utrudnia mniejszościowy wspólnik,
- są wspólnikiem w spółce, w której nie jest wypłacana dywidenda pomimo posiadania przez spółkę środków,
- są wspólnikiem posiadającym 50% udziałów i nie mogą porozumieć się z drugim wspólnikiem,
- są wspólnikiem w spółce, w której zarząd działa niewłaściwie,
- nie mogą osiągnąć porozumienia ze swoim partnerem biznesowym,
- chcą wyjść ze spółki,
- chcą, aby ich wspólnik opuścił spółkę.

W każdej z powyższych sytuacji możemy Państwu pomóc. Zapraszamy do kontaktu.